Realizacje

Budowa zbiornika retencyjnego oraz szaletu publicznego z układem podczyszczania i gromadzenia wód opadowych

Zamawiający: Miasto Gorzów Wielkopolski Termin realizacji: 14.11.2018 – 21.11.2019 Inwestycja swoim zakresem obejmowała: Budowę zbiornika retencyjnego podziemnego wrazze studniami oraz rurociągami zbiornika, zbiornik retencyjny w postaci 4oddzielnych zbiorników żelbetowych Budowę szaletu miejskiego wraz z instalacjamiwewnętrznymi i przyłączem kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowym i elektrycznym Budowę układu podczyszczania „wody szarej” dla WC Budowę kanalizacji deszczowej w ul. …

Budowa zbiornika retencyjnego oraz szaletu publicznego z układem podczyszczania i gromadzenia wód opadowych Read More »

Poznań – kanalizacja sanitarna w ul. Bnińska, Miłosławska, Zdrojowa i Zaniemyska

Zamawiający: AQUANET SA Termin realizacji: 15.07.2019 – 17.10.2019 W ramach inwestycji wykonano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicach: Bnińska, Miłosławska i Zdrojowa w Poznaniu. Zakres prac obejmował: – wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 – budowa studni DN 1000 – wykonanie przyłączy DN 160 – odtworzenie nawierzchni dróg i chodników

Budowa urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe na kanalizacji deszczowej

Zamawiający: Miasto Poznań Termin realizacji: 02.09.2019 – 25.10.2019 Inwestycja obejmowała: Budowę zespołu urządzeń osadnik – separator oczyszczających ścieki deszczowe na kanalizacji deszczowej z terenu zlewni przy ul. Pomorskiej z wylotem A35 do cieku Bogdanka Budowę zespołu urządzeń osadnik – separator oczyszczających ścieki deszczowe na kanalizacji deszczowej z terenu zlewni przy ul. Kaszubskiej z wylotem A36 …

Budowa urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe na kanalizacji deszczowej Read More »

Budowa schodów i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami wraz ze ścieżką pieszą łączącą schody i pochylnię z brzegiem rzeki – park Stare Koryto Warty w Poznaniu

Zamawiający: Miasto PoznańTermin realizacji inwestycji: 02.10.2017 – 03.09.2018 Przedmiotem zamówienia było: Opracowanie dokumentacji projektowej zabijania ścianek szczelnych, Usunięcie drzew i krzewów, Roboty ziemne – wykopy wraz z odwozem i utylizacją urobku, formowanie nasypów, dogęszczanie podłoża, umocnienie skarp, Wykonanie ścianek szczelnych z grodzic stalowych, Ustrój nośny schodów z betonu zbrojonego, Budowa instalacji odprowadzającej ścieki, Nawierzchnie z …

Budowa schodów i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami wraz ze ścieżką pieszą łączącą schody i pochylnię z brzegiem rzeki – park Stare Koryto Warty w Poznaniu Read More »

Przebudowa stawu nawadniającego nr 1 na obszarze administracyjnym gm. Wrocław na potrzeby intensyfikacji infiltracji terenów wodonośnych

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna we Wrocławiu Termin realizacji inwestycji: 05.09.2017-13.03.2018 Przedmiotem zamówienia było: 1. Odwodnienie stawu igłofiltrami, 2. Oczyszczenie stawu z namułu, 3. Wypełnienie materiałem filtracyjnym, 4. Montaż koryt betonowych umożliwiających równomierne rozprowadzenie wody, 5. Remont rowu doprowadzającego wodę z rzeki Oławy, 6. Remont przyczółków na przepustach, 7. Budowa przepustu znajdującego …

Przebudowa stawu nawadniającego nr 1 na obszarze administracyjnym gm. Wrocław na potrzeby intensyfikacji infiltracji terenów wodonośnych Read More »

Odbudowa zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego na odcinku Prut – Pułtusk

Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Rozpoczęcie:20.08.2014 r Zakończenie: 11.10.2016 r Realizacja zadania polegała na odbudowie lewostronnej zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego na odcinku od rzeki Prut do miejscowości Pułtusk, tj. od km 0+000 do km 9+200 zapory. Zakres prac obejmował: 1. Roboty przygotowawcze • Mechaniczne wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp, korony zapory oraz …

Odbudowa zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego na odcinku Prut – Pułtusk Read More »

Modernizacja wylotów kanałów w basenie portowym wraz z robotami towarzyszącymi – Port Czerniakowski w Warszawie

Zakres robót obejmował głównie wykonanie małych budowli wodnych pełniących funkcję urządzeń do podczyszczania wód zrzutowych. Basen Portu Czerniakowskiego podzielono na dwie części, wykonując nasyp z narzutu kamiennego. W ramach przedsięwzięcia wykonano roboty uzupełniające, polegające na odmuleniu części basenu portowego i budowie przepustu. Zakres prac: 1. Budowa grobli narzutowej z kamienia łamanego hydrotechnicznego w ilości prawie …

Modernizacja wylotów kanałów w basenie portowym wraz z robotami towarzyszącymi – Port Czerniakowski w Warszawie Read More »

Regnów – zbiornik małej retencji gm. Regnów, pow. rawski

Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi Termin realizacji inwestycji: 07.02.2014 r. – 17.08.2015 r. Przedmiotem zamówienia było wykonanie zbiornika wodnego małej retencji wraz z obiektami związanymi z nim funkcjonalnie, m.in. zaporą czołową, budowlą przelewowo-spustową, osadnikiem oraz przebudową linii energetycznej i telekomunikacyjnej. Zakres przedsięwzięcia obejmował następujące elementy: 1. budowa zbiornika wodnego o powierzchni …

Regnów – zbiornik małej retencji gm. Regnów, pow. rawski Read More »

Dolina Warty VI – przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 15+315 – 16+755 gm, Warta, pow. sieradzki

Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi Rozpoczęcie: 13.06.2014 r Zakończenie: 19.03.2015 r Zakres prac obejmował: Doszczelnienie korpusu wału i podłoża poprzez wykonanie przegrody przeciwfiltracyjnej ze ścianki szczelnej z tworzyw sztucznych. Roboty przygotowawcze: 1. Wykarczowanie drzew i krzaków po obu stronach korpusu wału 2. Ręczne wykoszenie porostów i traw z korony wału, skarp …

Dolina Warty VI – przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 15+315 – 16+755 gm, Warta, pow. sieradzki Read More »

Budowa portu rzecznego typu „Marina” – etap I, rzeka Warta km 234+150, brzeg prawy, gm. Czerwonak

Zamawiający: Gmina Czerwonak reprezentowana przez Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN Inwestycje zakończono: wrzesień 2013 r Zakres prac: Wykop basenu portowego z kanałem łączącym z rzeką Wartą o wymiarach w poziomie 30,0 m x 41,0 m Budowa kierownicy faszynowej i ostrogi faszynowej  z narzutem kamiennym w ilości prawie 1000 metrów sześciennych