Modernizacja wylotów kanałów w basenie portowym wraz z robotami towarzyszącymi – Port Czerniakowski w Warszawie

Zakres robót obejmował głównie wykonanie małych budowli wodnych pełniących funkcję urządzeń do podczyszczania wód zrzutowych.
Basen Portu Czerniakowskiego podzielono na dwie części, wykonując nasyp z narzutu kamiennego.
W ramach przedsięwzięcia wykonano roboty uzupełniające, polegające na odmuleniu części basenu portowego i budowie przepustu.
Zakres prac:
1. Budowa grobli narzutowej z kamienia łamanego hydrotechnicznego w ilości prawie 1200 m3
2. Wykonanie w grobli narzutowej przepustu o przekroju kołowo- łukowym
3. Wykonanie kanałów upustowych z narzutu kamiennego
4. Wykonanie koszy z siatki stalowej wypełnionych kamieniem łamanym hydrotechnicznym
5. Wykonanie płotków faszynowych z faszyny wiklinowej, pełniących funkcję grobli rozdzielających i wymuszających przepływ na długości 720 mb
6. Budowa zastawek, pomostów i kładek z drewna dębowego
7. Odmulenie basenu portowego w płd.-wsch. części portu w ilości 4000 m3
8. Wykonanie przepustu stalowego
9. Przebudowa wodociągu z rur PE DN90
Inwestycję zakończono: 30.09.2015 r