Odbudowa zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego na odcinku Prut – Pułtusk

Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Rozpoczęcie:20.08.2014 r
Zakończenie: 11.10.2016 r

Realizacja zadania polegała na odbudowie lewostronnej zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego na odcinku od rzeki Prut do miejscowości Pułtusk, tj. od km 0+000 do km 9+200 zapory.
Zakres prac obejmował:
1. Roboty przygotowawcze
• Mechaniczne wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp, korony zapory oraz skarp rowu – 278 639 m2
• Usunięcie humusu ze skarp i korony zapory na głębokości ok. 25 cm – 283 144 m2
2. Roboty ziemne
• Pozyskanie gruntu mineralnego z koryta rzeki Narew za pomocą refulatora –142 635,42 m3
• Formowanie i zagęszczenie korony, skarp zapory, drogi przywałowej i przejazdów wałowych – 142 635,42 m3
3. Roboty uszczelnieniowe korpusu zapory i podłoża
• Wykonanie przeciwfiltracyjnej przesłony bentonitowo-cementowej metodą wgłębnego mieszania dł. 9,50 m i szer. 0,40 m– 91 840 m2
• Wykonanie przeciwfiltracyjnej przesłony bentonitowo-cementowej metodą iniekcji ciśnieniowej (jet grouting) dł. 9,50 m i szer. 0,40 m – 160 m2
4. Droga przywałowa z przejazdami
• Ułożenie geosiatki pod nawierzchnią drogi przywałowej i przejazdów wałowych – 50 231,40 m2
• Wykonanie nawierzchni żwirowej drogi przywałowej i przejazdów wałowych gr. 12 cm – 40 220,20 m2
• Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31,5 mm drogi przywałowej i przejazdów wałowych gr. 8 cm – 40 220,20 m2
5. Zabezpieczenie skarpy odwodnej i rowów przywałowych:
• Ułożenie i zakotwienie siatki stalowej przeciwbobrowej na skarpie odwodnej i koronie zapory oraz na skarpach i w dnie rowu przywałowego – 143 845 m2
• Wykonanie kiszki gabionowej u podnóża skarpy odwodnej – 2 760 m3
6. Schody na skarpie
• Ułożenie prefabrykowanych stopni betonowych wraz z obrzeżami betonowymi
7. Roboty wykończeniowe
• Plantowanie skarp i korony nasypów wraz z humusowaniem
i obsianiem – 248 044,00 m2
• Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych – 60 m
• Odmulenie rowów przywałowych warstwą gr. 20cm wraz
z rozplantowaniem urobku – 9 200 m
• Zainstalowanie tablic informacyjnych oraz rogatek wałowych
• Zainstalowanie słupków hektometrowych na koronie zapory
• Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej – 1 kpl
• Demontaż tablicy informacyjnej, wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej – 1 kpl