admin

Odbudowa zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego na odcinku Prut – Pułtusk

Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Rozpoczęcie:20.08.2014 r Zakończenie: 11.10.2016 r Realizacja zadania polegała na odbudowie lewostronnej zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego na odcinku od rzeki Prut do miejscowości Pułtusk, tj. od km 0+000 do km 9+200 zapory. Zakres prac obejmował: 1. Roboty przygotowawcze • Mechaniczne wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp, korony zapory oraz …

Odbudowa zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego na odcinku Prut – Pułtusk Read More »

Modernizacja wylotów kanałów w basenie portowym wraz z robotami towarzyszącymi – Port Czerniakowski w Warszawie

Zakres robót obejmował głównie wykonanie małych budowli wodnych pełniących funkcję urządzeń do podczyszczania wód zrzutowych. Basen Portu Czerniakowskiego podzielono na dwie części, wykonując nasyp z narzutu kamiennego. W ramach przedsięwzięcia wykonano roboty uzupełniające, polegające na odmuleniu części basenu portowego i budowie przepustu. Zakres prac: 1. Budowa grobli narzutowej z kamienia łamanego hydrotechnicznego w ilości prawie …

Modernizacja wylotów kanałów w basenie portowym wraz z robotami towarzyszącymi – Port Czerniakowski w Warszawie Read More »

Regnów – zbiornik małej retencji gm. Regnów, pow. rawski

Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi Termin realizacji inwestycji: 07.02.2014 r. – 17.08.2015 r. Przedmiotem zamówienia było wykonanie zbiornika wodnego małej retencji wraz z obiektami związanymi z nim funkcjonalnie, m.in. zaporą czołową, budowlą przelewowo-spustową, osadnikiem oraz przebudową linii energetycznej i telekomunikacyjnej. Zakres przedsięwzięcia obejmował następujące elementy: 1. budowa zbiornika wodnego o powierzchni …

Regnów – zbiornik małej retencji gm. Regnów, pow. rawski Read More »

Dolina Warty VI – przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 15+315 – 16+755 gm, Warta, pow. sieradzki

Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi Rozpoczęcie: 13.06.2014 r Zakończenie: 19.03.2015 r Zakres prac obejmował: Doszczelnienie korpusu wału i podłoża poprzez wykonanie przegrody przeciwfiltracyjnej ze ścianki szczelnej z tworzyw sztucznych. Roboty przygotowawcze: 1. Wykarczowanie drzew i krzaków po obu stronach korpusu wału 2. Ręczne wykoszenie porostów i traw z korony wału, skarp …

Dolina Warty VI – przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 15+315 – 16+755 gm, Warta, pow. sieradzki Read More »

Budowa portu rzecznego typu „Marina” – etap I, rzeka Warta km 234+150, brzeg prawy, gm. Czerwonak

Zamawiający: Gmina Czerwonak reprezentowana przez Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN Inwestycje zakończono: wrzesień 2013 r Zakres prac: Wykop basenu portowego z kanałem łączącym z rzeką Wartą o wymiarach w poziomie 30,0 m x 41,0 m Budowa kierownicy faszynowej i ostrogi faszynowej  z narzutem kamiennym w ilości prawie 1000 metrów sześciennych

Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych „Arturówek” (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich

Pionierska inwestycja realizowana pod ścisłym nadzorem Uniwersytetu Łódzkiego – Katedry Ekologii Stosowanej,  przy współudziale Miejskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w Łodzi, Spółki Łódzka Infrastruktura oraz projektu europejskiego LIFE+. Projekt bardzo innowacyjny, wymagający od wykonawcy połączenia sztuki budowlanej z nowatorskimi rozwiązaniami naukowymi , nigdy wcześniej nie stosowanymi na taką skalę na świecie. Inwestycję zakończono: lipiec 2014 …

Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych „Arturówek” (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich Read More »

Rzeka Barycz – remont wału przeciwpowodziowego i koryta rzeki w gminie Góra

Realizacja polegała na naprawie podmytego przez meandrującą w tym miejscu rzekę. W zakresie robót było przesuniecie koryta rzeki na odcinku 100 metrów. Wykonanie materacy z kiszki faszynowej w celu umocnienia nowego brzegu. Wykonanie nasypu nowego wału w miejscu jego prawidłowego posadowienia. Wykonanie darniowania na metodą „na płask” z darniny w rolkach. Inwestycje zakończono : październik …

Rzeka Barycz – remont wału przeciwpowodziowego i koryta rzeki w gminie Góra Read More »

Przebudowa wału Metalchem m. Opole w związku ze skutkami powodzi w miesiącu maju i czerwcu 2010 roku – etap I, część A

Projekt zrealizowany dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych. Zakres prac: Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i odtworzeniowe – wycinka drzew i krzewów z karczowaniem pni,  rozebraniei odtworzenie ogrodzenia z siatki na pow. 388 m2 Roboty ziemne – wykopy gruntu z wywozem na hałdy w ilości ok. 1 600 m3, wykonanie …

Przebudowa wału Metalchem m. Opole w związku ze skutkami powodzi w miesiącu maju i czerwcu 2010 roku – etap I, część A Read More »

Wykonanie obiektów małej retencji nizinnej, polegających na budowie zastawek, odbudowie zbiorników oraz remoncie przepustów i grobli na terenie Nadleśnictwa Złotów

Zamówienie zrealizowane w ramach projektu: „Zwiększania możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” z Europejskiego Funduszu „Infrastruktura i Środowisko”. Zakres obejmował wykonanie robót z zakresu Inżynierii Wodnej dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe na terenie Nadleśnictwa Złotów. Szczegółowy zakres prac: Budowa 36 zastawek drewnianych w różnych schematach, tym …

Wykonanie obiektów małej retencji nizinnej, polegających na budowie zastawek, odbudowie zbiorników oraz remoncie przepustów i grobli na terenie Nadleśnictwa Złotów Read More »