Przebudowa wału Metalchem m. Opole w związku ze skutkami powodzi w miesiącu maju i czerwcu 2010 roku – etap I, część A

Projekt zrealizowany dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w celu zwiększenia bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego terenów przyległych.

Zakres prac:

  1. Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i odtworzeniowe – wycinka drzew i krzewów z karczowaniem pni,  rozebraniei odtworzenie ogrodzenia z siatki na pow. 388 m2
  2. Roboty ziemne – wykopy gruntu z wywozem na hałdy w ilości ok. 1 600 m3, wykonanie warstwy filtracyjnej pod rurociąg drenażu, zasypanie i zagęszczenie wykopu
  3. Roboty drenażowe wzdłuż wału – ułożenie drenażu o śr. 200 mm na długości ok. 361 m oraz rurociągu o śr. 630 mm na długości ok. 374 m, montaż studni betonowych o śr. 1200 mm
  4. Ścianka szczelna z oczepem – wbicie ścianki szczelnej z oczepem stalowym na długości 216 m, stanowiącej umocnienie drogi serwisowej od strony odpowietrznej

Inwestycję zakończono: 11.07.2013 r.