Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych „Arturówek” (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich

Pionierska inwestycja realizowana pod ścisłym nadzorem Uniwersytetu Łódzkiego – Katedry Ekologii Stosowanej,  przy współudziale Miejskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w Łodzi, Spółki Łódzka Infrastruktura oraz projektu europejskiego LIFE+.

Projekt bardzo innowacyjny, wymagający od wykonawcy połączenia sztuki budowlanej z nowatorskimi rozwiązaniami naukowymi , nigdy wcześniej nie stosowanymi na taką skalę na świecie.

Inwestycję zakończono: lipiec 2014 r

Szczegółowy zakres prac:

 1.           Adaptacja ekohydrologiczna czaszy zbiornika Arturówek Górny – utworzenie przegrody gabionowej z podparciem z wykorzystaniem kamienia dolomitowo-wapiennego oraz usypanie grobli ziemnej i obsadzenie ich roślinnością wodną, mechaniczne usuwanie osadów dennych ze zbiornika Arturówek Górny ( powierzchnia 1,182 ha)

2.            Mechaniczne usuwanie osadów dennych ze zbiornika Arturówek Dolny (powierzchnia 3,041 ha) i Arturówek Środkowy (powierzchnia 2,568 ha)

3.            Konstrukcja stref buforowych i mat roślinności pływających – w miejscach punktowego wylotu do zbiornika wód deszczowych w zbiornikach Arturówek Dolny i Środkowy utworzenie przegrody gabionowej z podparciem z wykorzystaniem kamieni dolomitowo-wapiennych oraz obsadzenie ich roślinnością wodna; dodatkowo na systemie rur przed wlotami wód deszczowych do zbiorników zamontowanie osadnika i separatora  w Arturówku Środkowym oraz osadnika w Arturówku Dolnym; wykonanie kierownicy wygłuszającej napływ z rur betonowych fi 800mm; dodatkowo wykonanie wyspy pływającej z nasadzeniami roślinnymi o powierzchni 100 m2, wykonanie rowu opaskowego wypełnionego kruszywem 2-31,5 mm, o długości 100 mb przy zbiorniku Arturówek Środkowy

4.            Odmulenie dna i adaptacja ekohydrologiczna dwóch zbiorników powyżej ulicy Wycieczkowej:

Bzura 7 i Bzura 17 (powierzchnia 0,367 ha) wraz z wycinką drzew – na wlocie wody górnej z rzeki Bzura do zbiorników 7 i 17 utworzenie gabionu z wykorzystaniem kamieni dolomitowo-wapiennych oraz obsadzenie ich roślinnością wodna; nasadzenie roślin wodnych w 1/3 powierzchni zbiornika; odmulenie zbiorników Bzura 8 oraz Bzura 7a, Bzura 7 (łączna powierzchnia 3 zbiorników 0,39 ha)

5.            Konstrukcja zbiornika sedymentacyjno-biofiltrującego (powierzchnia 0,112 ha) poniżej ulicy Wycieczkowej oraz wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem przyłącza energetycznego do 3 stacji monitoringowych zgodnie z wydanymi warunkami  – przekształcenie stawu w system łączący wody opadowe z ulicy Wycieczkowej wraz z systemem rzecznym; w utworzonym systemie wydzielenie strefy sedymentacyjnej poprzez  przegrodę gabionową połączoną systemem rur ø400 oraz ø600 z separatorem i osadnikiem wbudowanym w pasie zieleni przy ulicy Wycieczkowej; w samej ulicy Wycieczkowej przebudowanie systemu odprowadzania wody deszczowej wraz z instalacją 4 kratek ściekowych uliczno-krawężnikowych; wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej (115 m2) wraz z chodnikiem (70 m2) na odcinku wykonywanych prac, montaż 3 stacji monitoringowych jakości wód zasilanych prądem elektrycznym, regulacja rzeki Bzury na odcinku poniżej stawu do zbiornika Arturówek Górny na długości 260 m (szerokość koryta 1m) obejmująca umocnienie brzegu narzutem kamiennym dolomitowym (46,42 m3), usuniecie namułów oraz wygrodzenie kąpieliska dla dzików; dodatkowo zadanie obejmuje umocnienie skarpy ulicy Wycieczkowej;

6.            Remont zamknięcia budowli piętrząco upustowej o świetle 2 x 0,78 m i wysokości 2,5m, Czyszczenie powierzchni betonowych nie malowanych przez strumieniowanie wodne wysokociśnieniowe, uzupełnienie konstrukcji murowej budowli piętrząco-upustowej, reprofilacja żelbetowych powierzchni, remont zamknięcia budowli piętrząco-upustowej w zbiorniku sedymentacyjno-biofiltrującym, remont budowli piętrząco-upustowej na zbiorniku Bzura 17 (szerokość światła budowli 0,85m) , remont zamknięć budowli piętrząco-upustowej na zbiornikach Bzura 8, 7 oraz 7a, remont okładziny kamiennej budowli na zbiorniku Bzura 7a, Oczyszczenie z namułów przepustu betonowego (kanału gruszkowego) o wymiarach 1,8×2,25 m i długości 40 m.