Stabilizacja przepływu wód rzeki Iny wraz z jej odcinkową odbudową w km 54+629 – 57+229

Zamówienie współfinansowane ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Rozpoczęcie: 29.02.2012 r

Zakończenie: 21.09.2012 r

Zakres prac obejmował: Wykonanie stabilizacji rzeki na długości 2 600 m

Roboty przygotowawcze – między innymi wycinki drzew o średnicy do 1,0 m zwisające nad koryto, w silnie zabudowanym terenie wraz z koniecznością wyłączenia kabla energetycznego.

Roboty ziemne – Wykopy z wydobyciem urobku i jego wywozem na składowisko w ilości 25 000 m3 – dokumentacja fotograficzna

Roboty umocnieniowe 

  1. Wykonanie opasek wielokiszkowych – 3×30 cm na długości 718 mb
  2. Wykonanie materacy gabionowych wypełnionych kamieniem hydrotechnicznym –1000 m2
  3. Wzmocnienie powierzchni skarp geosyntetykami – 3640 m2
  4. Wzmocnienie powierzchni skarp hydrosiewem –14 000 m2

Zagospodarowanie terenu – uporządkowanie terenu – dokumentacja fotograficzna