Budowa zespołu urządzeń osadnik-separator oczyszczających ścieki deszczowe na kanalizacji deszczowej z terenu zlewni przy ul. Śląskiej z wylotem A33 do cieku Bogdanka

Zamawiający: ZDM Poznań

Termin realizacji: 25.09.2020 r. – 15.04.2021 r.

Inwestycja obejmowała swoim zakresem:

  1. Budowę separatora substancji ropopochodnych z osadnikiem
  2. Remont wylotu brzegowego A33 kanalizacji deszczowej do potoku Bogdanka
  3. Budowa zjazdu z ulicy Małopolskiej
  4. Odtworzenie nawierzchni chodników oraz terenu zielonego