Odbudowa Kanału Motylewskiego

Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

Zakres prac obejmował:

Odbudowę Kanału Motylewskiego na długości 10,454 km od ujścia do kanału przywałowego rzeki Noteć do rzeki Gwdy.

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – wycinka drzew i krzewów z karczowaniem pni, wykoszenie porostów z dna i skarp kanału oraz pasa technologicznego, rozbiórka istniejących budowli betonowych, żelbetowych i ceglanych

2. Roboty ziemne –  wykopy z wydobyciem i rozplanowaniem urobku w ilości 5808 m3, plantowanie skarp kanału o pow. 50 560 m2

3. Roboty umocnieniowe – wykonanie opasek z kiszek faszynowych na długości 21 042 m, darniowanie wraz z obsiewem skarp kanału w ilości 40 116 m2,

4. Roboty remontowe – remont zastawki wpustowej, zastawek żelbetowych, najazdów na istniejący most wraz z umocnieniem kanału pod mostem płytami typu JOMB

5.  Budowa nowych budowli – budowa przepustu typu HelCor o długości 16 m, wykonanie nowych zastawek ze ścianką szczelną stalową GZ-4 oraz umocnieniem materacami siatkowo-kamiennymi uszczelnionymi betonem,

6.  Roboty wykończeniowe – przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

Inwestycje zakończono: 05.12.2014 r