Realizacje

Budowa schodów i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami wraz ze ścieżką pieszą łączącą schody i pochylnię z brzegiem rzeki – park Stare Koryto Warty w Poznaniu


Zamawiający: Miasto Poznań

Termin realizacji inwestycji: 02.10.2017 - 03.09.2018

Przedmiotem zamówienia było:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej zabijania ścianek szczelnych,
2. Usunięcie drzew i krzewów,
3. Roboty ziemne – wykopy wraz z odwozem i utylizacją urobku, formowanie nasypów, dogęszczanie podłoża, umocnienie skarp,
4. Wykonanie ścianek szczelnych z grodzic stalowych,
5. Ustrój nośny schodów z betonu zbrojonego,
6. Budowa instalacji odprowadzającej ścieki,
7. Nawierzchnie z płyt betonowych, nawierzchnie pochylni z betonu szczotkowanego, nawierzchnie bezpieczne schodów z żywic epoksydowych oraz oznakowanie,
8. Wykonanie konstrukcji oporowych z betonu architektonicznego zbrojonego na ściankach stalowych,
9. Montaż balustrad na pomostach,
10. Wykonanie oświetlenia wraz z linią zasilającą,
11. Zabezpieczenie przeciwkorozyjne oraz „antywandal” konstrukcji betonowych,
12. Obsianie skarp, sadzenie krzewów i bylin wraz z systemem automatycznego podlewania

Prace odwodnieniowe i zapewnienie stałej obsługi odwodnienia na terenie budowy zespołu budynków mieszkalnych przy obiektach zabytkowych – ul. Bóżnicza - Poznań


Zamawiający: Bouygues Immobilier Polska Sp. Z o.o.

Termin realizacji inwestycji: 24.10.2016 – 05.06.2018

Przedmiotem zamówienia było:
1. Prace odwodnieniowe przy zastosowaniu zestawów igłofiltrów
2. Utrzymanie poziomu wód gruntowych umożliwiających prowadzenie robót budowlanych w tym ziemnych pozwalających na utrzymanie suchego wykopu

Przebudowa stawu nawadniającego nr 1 na obszarze administracyjnym gm. Wrocław na potrzeby intensyfikacji infiltracji terenów wodonośnych


Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna we Wrocławiu

Termin realizacji inwestycji: 05.09.2017-13.03.2018

Przedmiotem zamówienia było:
1. Odwodnienie stawu igłofiltrami,
2. Oczyszczenie stawu z namułu,
3. Wypełnienie materiałem filtracyjnym,
4. Montaż koryt betonowych umożliwiających równomierne rozprowadzenie wody,
5. Remont rowu doprowadzającego wodę z rzeki Oławy,
6. Remont przyczółków na przepustach,
7. Budowa przepustu znajdującego się na rowie,
8. Przebudowa rowu wraz z umocnieniem dna i skarp,
9. Montaż urządzeń sterująco-pomiarowych na przepustach i zastawkach

„Odbudowa zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego
na odcinku Prut - Pułtusk”

Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Rozpoczęcie:20.08.2014 r
Zakończenie: 11.10.2016 r

Realizacja zadania polegała na odbudowie lewostronnej zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego na odcinku od rzeki Prut do miejscowości Pułtusk, tj. od km 0+000 do km 9+200 zapory.
Zakres prac obejmował:
1. Roboty przygotowawcze
• Mechaniczne wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp, korony zapory oraz skarp rowu – 278 639 m2
• Usunięcie humusu ze skarp i korony zapory na głębokości ok. 25 cm – 283 144 m2
2. Roboty ziemne
• Pozyskanie gruntu mineralnego z koryta rzeki Narew za pomocą refulatora –142 635,42 m3
• Formowanie i zagęszczenie korony, skarp zapory, drogi przywałowej i przejazdów wałowych – 142 635,42 m3
3. Roboty uszczelnieniowe korpusu zapory i podłoża
• Wykonanie przeciwfiltracyjnej przesłony bentonitowo-cementowej metodą wgłębnego mieszania dł. 9,50 m i szer. 0,40 m– 91 840 m2
• Wykonanie przeciwfiltracyjnej przesłony bentonitowo-cementowej metodą iniekcji ciśnieniowej (jet grouting) dł. 9,50 m i szer. 0,40 m – 160 m2
4. Droga przywałowa z przejazdami
• Ułożenie geosiatki pod nawierzchnią drogi przywałowej i przejazdów wałowych – 50 231,40 m2
• Wykonanie nawierzchni żwirowej drogi przywałowej i przejazdów wałowych gr. 12 cm – 40 220,20 m2
• Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31,5 mm drogi przywałowej i przejazdów wałowych gr. 8 cm – 40 220,20 m2
5. Zabezpieczenie skarpy odwodnej i rowów przywałowych:
• Ułożenie i zakotwienie siatki stalowej przeciwbobrowej na skarpie odwodnej i koronie zapory oraz na skarpach i w dnie rowu przywałowego – 143 845 m2
• Wykonanie kiszki gabionowej u podnóża skarpy odwodnej – 2 760 m3
6. Schody na skarpie
• Ułożenie prefabrykowanych stopni betonowych wraz z obrzeżami betonowymi
7. Roboty wykończeniowe
• Plantowanie skarp i korony nasypów wraz z humusowaniem
i obsianiem – 248 044,00 m2
• Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych – 60 m
• Odmulenie rowów przywałowych warstwą gr. 20cm wraz
z rozplantowaniem urobku – 9 200 m
• Zainstalowanie tablic informacyjnych oraz rogatek wałowych
• Zainstalowanie słupków hektometrowych na koronie zapory
• Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej – 1 kpl
• Demontaż tablicy informacyjnej, wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej – 1 kpl

Regnów – zbiornik małej retencji gm. Regnów, pow. rawski

Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi

Termin realizacji inwestycji: 07.02.2014 r. - 17.08.2015 r.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie zbiornika wodnego małej retencji wraz
z obiektami związanymi z nim funkcjonalnie, m.in. zaporą czołową, budowlą przelewowo-spustową, osadnikiem oraz przebudową linii energetycznej i telekomunikacyjnej.

Zakres przedsięwzięcia obejmował następujące elementy:
1. budowa zbiornika wodnego o powierzchni 6,59 ha i kubaturze wykopu 35 682 m3,
2. wykonanie zapory czołowej klasy IV o długości 156 m i szerokości 4,5 m z wbiciem ścianki szczelnej z grodzic stalowych z oczepem żelbetowym na dł. 155 m,
3. wykonanie budowli upustowej w zaporze czołowej o wysokości 4,8 m i długości przelewów 8,0 m,
4. przebudowa kanału Ossowice – Regnów na długości 870 m z ubezpieczeniem koryta płytami ażurowymi i umocnieniem opaską z kiszek faszynowych,
5. budowa osadnika z progiem na wlocie kanału Ossowice – Regnów do zbiornika
o długości ok. 31 m i szerokości ok. 4 m,
6. przebudowa linii napowietrznych energetycznych SN 15 kV na długości 1540 m,
7. odwodnienie boiska i drenaż sąsiedztwa osadnika o pow. 3,0 ha,
8. przebudowa wylotu rurociągu fi100 mm ze stacji uzdatniania wody do kanału Ossowice – Regnów.

Dolina Warty VI – przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 15+315 – 16+755 gm, Warta, pow. sieradzki

Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Rozpoczęcie: 13.06.2014 r
Zakończenie: 19.03.2015 r

Zakres prac obejmował:
Doszczelnienie korpusu wału i podłoża poprzez wykonanie przegrody przeciwfiltracyjnej ze ścianki szczelnej z tworzyw sztucznych.
Roboty przygotowawcze:
1. Wykarczowanie drzew i krzaków po obu stronach korpusu wału
2. Ręczne wykoszenie porostów i traw z korony wału, skarp i terenów przyległych
Roboty ziemne:
1. Odhumusowanie korony i skarp wału przy użyciu koparki gąsiennicowej
2. Częściowa rozbiórka korpusu wału wraz ze złożeniem urobku na odkład - 12 500 m3
3. Dogęszczenie skarp i korony wału przeciwpowodziowego – 22 000 m3
4. Uformowanie korpusu wału z gruntu dowiezionego – 24 000 m3
5. Wykonanie przejazdu wałowego z płyt betonowych typu JOMB – 200 m2
Roboty umocnieniowe:
1. Zabicie w osi korony wału ścianki szczelnej z grodzic z tworzyw sztucznych (winylowych), głębokość wbicia 4,0 m
2. Wykonanie oczepu ścianki szczelnej na długości 1 464 m

Modernizacja wylotów kanałów w basenie portowym wraz z robotami towarzyszącymi - Port Czerniakowski w Warszawie

Zakres robót obejmował głównie wykonanie małych budowli wodnych pełniących funkcję urządzeń do podczyszczania wód zrzutowych.
Basen Portu Czerniakowskiego podzielono na dwie części, wykonując nasyp z narzutu kamiennego.
W ramach przedsięwzięcia wykonano roboty uzupełniające, polegające na odmuleniu części basenu portowego i budowie przepustu.

Zakres prac:
1. Budowa grobli narzutowej z kamienia łamanego hydrotechnicznego w ilości prawie 1200 m3
2. Wykonanie w grobli narzutowej przepustu o przekroju kołowo- łukowym
3. Wykonanie kanałów upustowych z narzutu kamiennego
4. Wykonanie koszy z siatki stalowej wypełnionych kamieniem łamanym hydrotechnicznym
5. Wykonanie płotków faszynowych z faszyny wiklinowej, pełniących funkcję grobli rozdzielających i wymuszających przepływ na długości 720 mb
6. Budowa zastawek, pomostów i kładek z drewna dębowego
7. Odmulenie basenu portowego w płd.-wsch. części portu w ilości 4000 m3
8. Wykonanie przepustu stalowego
9. Przebudowa wodociągu z rur PE DN90
Inwestycję zakończono: 30.09.2015 r

Przebudowa wału Metalchem m. Opole w związku ze skutkami powodzi w miesiącu maju i czerwcu 2010 roku – etap I, część A

Projekt zrealizowany dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych.

W ramach przedsięwzięcia wykonano na odcinku 216 m:
- ściankę szczelną z oczepem stalowym, stanowiącą umocnienie drogi serwisowej od strony odpowietrznej,
- kolektor szczelny wód drenażowych o średnicy 600 mm i 200 mm.

Inwestycję zakończono: 11.07.2013 r.

BUDOWA ZBIORNIKÓW PRZY INWESTYCJI: "BUDOWA DROGI EKSRESOWEJ S3 ODCINEK 1 I 3

Budowa drogi ekspresowej S-3 od Gorzowa Wlkp do węzła Międzyrzecz Północ - odcinek 1 i 3 – Obwodnica Skwierzyny.

Projekt zrealizowany dla GDDKiA jako podwykonawca firmy STRABAG.

Inwestycje zakończono: marzec 2014 r

Zakres prac:

Budowa trzech (3) zbiorników retencyjno-infiltracyjnych oraz jednego (1) zbiornika retencyjnego.

Łączna powierzchnia zbiorników to prawie 1 hektar.

RZEKA BARYCZ - REMONT WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO

Inwestycja pod nazwą „Rzeka Barycz – remont wału przeciwpowodziowego i koryta rzeki w gminie Góra”

Realizacja polegała na naprawie podmytego przez meandrującą w tym miejscu rzekę.

W zakresie robót było przesuniecie koryta rzeki na odcinku 100 metrów.
Wykonanie materacy z kiszki faszynowej w celu umocnienia nowego brzegu.
Wykonanie nasypu nowego wału w miejscu jego prawidłowego posadowienia.
Wykonanie darniowania na metodą „na płask” z darniny w rolkach.

Inwestycję zakończono : październik 2013 r

EKOHYDROLOGICZNA REKULTYWACJA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH "ARTURÓWEK" (ŁÓDŹ)

„Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych „Arturówek” (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich”

Pionierska inwestycja realizowana pod ścisłym nadzorem Uniwersytetu Łódzkiego – Katedry Ekologii Stosowanej, przy współudziale Miejskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w Łodzi, Spółki Łódzka Infrastruktura oraz projektu europejskiego LIFE+.
Projekt bardzo innowacyjny, wymagający od wykonawcy połączenia sztuki budowlanej z nowatorskimi rozwiązaniami naukowymi , nigdy wcześniej nie stosowanymi na taką skalę na świecie.

STABILIZACJA PRZEPŁYWU WÓD RZEKI INY

„Stabilizacja przepływu wód rzeki Iny wraz z jej odcinkową odbudową w km 54+629 – 57+229”
Zamówienie współfinansowane ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Rozpoczęcie: 29.02.2012 r
Zakończenie: 21.09.2012 r

Zakres prac obejmował:
Wykonanie stabilizacji rzeki na długości 2 600 m
Roboty przygotowawcze – między innymi wycinki drzew o średnicy do 1,0 m zwisające nad koryto, w silnie zabudowanym terenie wraz z koniecznością wyłączenia kabla energetycznego.

BUDOWA PORTU RZECZNEGO TYPU "MARINA" - GM. CZERWONAK

„Budowa portu rzecznego typu „Marina” – etap I, rzeka Warta km 234+150, brzeg prawy, gm. Czerwonak”

Zamawiający: Gmina Czerwonak reprezentowana przez Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN

Inwestycje zakończono: wrzesień 2013 r

Zakres prac:
1. Wykop basenu portowego z kanałem łączącym z rzeką Wartą
o wymiarach w dnie 30,0 m x 41,0 m

2. Budowa kierownicy faszynadowej i ostrogi faszynadowej z narzutem kamiennym
w ilości prawie 1000 metrów sześciennych

3. Budowa slipu długości 20 metrów.

MAŁA RETENCJA - NADLEŚNICTWO OBORNIKI

Zamówienie zrealizowane w ramach projektu: „Zwiększania możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” z Europejskiego Funduszu „Infrastruktura i Środowisko”.

Inwestycję zakończono: listopad 2012 r

Zakres obejmował wykonanie robót z zakresu Inżynierii Wodnej dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe na terenie Nadleśnictwa Oborniki.

Szczegółowy zakres prac:
1. Budowa 8 zbiorników wodnych o łącznej powierzchni 2,2 ha

Łączna ilość retencjonowanej wody to prawie 30 tysięcy metrów sześciennych.

MAŁA RETENCJA - NADLEŚNICTWO USTKA

Zamówienie zrealizowane w ramach projektu: „Zwiększania możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” z Europejskiego Funduszu „Infrastruktura i Środowisko”.

Inwestycję zakończono: kwiecień 2013

Zakres obejmował wykonanie robót z zakresu Inżynierii Wodnej dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe na terenie Nadleśnictwa Ustka.

Szczegółowy zakres prac:
1. Budowa 11 jazów drewnianych w różnych schematach
2. Odbudowa 1 zbiornika wodnego o powierzchni 3500 metrów kwadratowych

MAŁA RETENCJA - NADLEŚNICTWO ZŁOTÓW

Zamówienie zrealizowane w ramach projektu: „Zwiększania możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” z Europejskiego Funduszu „Infrastruktura i Środowisko”.

Inwestycję zakończono: marzec 2013

Zakres obejmował wykonanie robót z zakresu Inżynierii Wodnej dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe na terenie Nadleśnictwa Złotów.

Szczegółowy zakres prac:
1. Budowa 36 zastawek drewnianych w różnych schematach, w tym z przepławkami
2. Odbudowa 23 zbiorników wodnych o łącznej powierzchni ponad 3,3 ha

NADLEŚNICTWO CZERNIEJEWO

EURO 2012 - Strefa kibica w Poznaniu - wykonanie przyłączy wody

TERMY MALTAŃSKIE - wykonanie drenażu i kanalizacji sanitarnej

Odwodnienie podpór mostu w Toruniu

Urząd Marszałkowski Poznań - odwodnienie wykopu igłofiltrami.

Poznań ul. Karpia

NADLEŚNICTWO OKONEK - zastawki